Castella Entreprenad AB är en gedigen entreprenör som arbetar långsiktigt.
Företaget har under åren haft en god tillväxt och utför idag välmeriterade projekt med goda resultat och referenser.

 

 

Företaget strävar alltid efter goda relationer med beställare, leverantörer och andra parter och utför tjänster som motsvarar uppgjorda avtal.
Miljö och kvalité är två nyckelord i företagets strävan om att uppnå kvalitativa och miljövänliga projekt.

Kvalité och miljö är några av våra grundstenar.

Vi har som vision att vara den ledande entreprenören för stomkomplettering inom Storstockholm och Mälardalen. Vi strävar alltid att arbeta effektivt med goda resultat för oss och kunden.

Sommaren 2011 påbörjades byggnationen i egen regi av vårt nya kontor i Järfälla utanför Stockholm. 2012 stod det moderna kontoret redo för inflytt.

För mer information om våra tjänster och om ni är intresserade av ett samarbete med oss, kontakta kontoret på telefon 08-612 95 50.MILJÖPOLICY

Att bygga rätt från början är att spara resurser. Att bygga miljömedvetet handlar ytterst om en respekt för människan och naturen. Att ta ansvar för miljön är helt enkelt en självklarhet för oss som bygger för framtiden. Byggbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på miljön, och därför ställs det allt högre krav på att verksamheten bedrivs på ett kretsloppsanpassat sätt.

Castella Entreprenad AB arbetar ansvarsfullt för miljön genom strävan att:

 • Följa lagar och förordningar, och om möjligt överträffa dessa.
 • Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
 • Använda miljöanpassade byggmaterial i största möjliga mån.
 • Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.
 • I projekteringsstadiet optimeras materielleveranserna för att minimera spill och arbetskraft genom att exempelvis måttanpassa materialbeställningar
 • Material/produkter väljs enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.
 • Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.
 • För regnskogens bevarande välja miljögodkända träslag.
 • Själva köpa miljöanpassade tjänster och enbart anlita företag med en god miljöpolicy.

 

KVALITETSPOLICY

För att uppnå högsta kvalitet skall vi ha en så god planering som möjligt, både vad gäller arbete och ekonomi. Vi följer upp samtliga projekt och tar lärdom av det som varit bra men framför allt det som blivit fel, allt för att säkerställa slutmålet för varje åtagande. Beställaren får ett förtroende och återkommer med nya spännande uppdrag.

Castella Entreprenad AB arbetar ansvarsfullt för kvaliteten genom strävan att:

 • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.
 • Stödja, råda och informera så väl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
 • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
 • Hålla utlovade färdigställandetider.
 • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.
 • KMA dokumentation upprättas innan projektstart specifikt för det aktuella projektet. Därmed garanteras att KMA dokumentationen är lämpad för respektive projekt.
 • Varje beställare och projekt skall vara en referens